با کودکان پرخاشگر چگونه برخورد کنیم؟

پرخاشگري و رفتارهاي تهاجمي نوعي از اعمال خشونت بار عليه ديگران است كه مي تواند باعث آسيب يا صدمه به ديگران شود.

به گزارش سیمای فرهنگ، بيشتر كارشناسان پرخاشگري كودكان را به شكل پرخاشگري آشكار دربردارنده پرخاشگري جسماني مانند زدن، هل دادن، لگد زدن، پرتاب اشياء و تهديد به انجام اين اعمال همراه با حملات عمدي بيزار كننده و آزاردهنده براي قرباني و پرخاشگري پنهان، تعريف كرده اند. در پسران بيشتر پرخاشگري جسماني و در دختران پرخاشگري پنهان بيشتر گزارش شده است. 

توصيه هائي براي والدينی که کودکان پرخاشگر دارند:

• محدوديت هايي براي كنترل پرخاشگري وضع كنيد و آنها را به اطلاع كودك برسانيد.

• مدل هاي پرخاشگري را به حداقل برسانيد. مي توانيد از راهكارهاي زير استفاده كنيد:

* ساعاتي را كه كودك فيلم هاي خشونت آميز تلويزيوني مي بيند، محدود كنيد.

* فيلم ها، تصاوير و روزنامه كودك را به دقت انتخاب كنيد.

* الگوهايي را در اختيار كودك بگذاريد كه پرخاشگرانه نباشند.

* همراه كودك برنامه هاي تلويزيوني را ببينيد و صحنه پرخاشگرانه آن را تفسير كنيد.

• همدلي را افزايش دهيد. آگاهي كودك را نسبت به رنجي كه بر اثر پرخاشگري او در افراد يا حيوانات به وجود ميآيد، افزايش دهيد.

• رفتارهايي را كه مغاير با رفتار پرخاشگرانه است، تقويت كنيد.

• اگر قرار است كودك به دليل رفتار خشونت آميزش تنبيه شود، بهتر است به طريقي باشد كه منجر به حمله انتقامي و تلافي جويانه از طرف كودك نشود.

• فرصت تخليه هيجانات را براي كودك فراهم كنيد.

• مباحث گروهي يا خانوادگي را كه تأكيد بر همكاري با ديگران دارد، به كار گيريد.

• همكاري، مسئوليت و پيگيري مسائل مورد علاقه را با دادن مسئوليت به كودكان تشويق كنيد.

• براي مهارِ رفتار كودكان، فنون محروم سازي ممكن است تا حدودي مفيد واقع شود.

• رفتارهاي پسنديده را به وضوح تشريح كنيد و پاداش آنها را بيان نماييد.

• از تنبيهات بدني پرهيز كنيد.

• علت رفتار پرخاشگرانه وي را بيابيد.

• ثبت وقايع روزانه، بازي درماني، بازي هاي جالب، جمله سازي و گوش دادن فعال ممكن است كمك مي كند كه كودك احساس كند از سوي شما درك مي شود.

• به كودك بفهمانيد كه با هر رفتار خشونت آميز، خود را از شما بيشتر دور مي كند.

• از كودك پرخاشگر بخواهيد الگوي مطلوبي براي خود بيابد و فهرستي از رفتارهاي الگو را در كوتاه مدت اجرا نمايد.

• با كودك قرارداد رفتاري ببنديد تا براي رفتارهاي مطلوبش جايزه دريافت كند و نتيجه اعمال نامطلوبش را ببيند. 

منبع: انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران